Whistleblowing

WHISTLEBLOWING

Společnost ČSAD Brno – Černovice a.s., IČO: 463 46 775, se sídlem Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno v souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší společnosti.

Společnost ČSAD Brno – Černovice a.s. se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti se oznamovatel nesmí dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou usnadnit proces posuzování oznámení.

Pro podání oznámení lze využít:
a) vnitřní oznamovací systém společnosti ČSAD Brno – Černovice, a.s.,
b) vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky

Ad a) VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI ČSAD BRNO – ČERNOVICE, A.S.

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému musí obsahovat minimálně tyto údaje:
– Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (popřípadě jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele);
– E-mail nebo jiná adresa oznamovatele pro doručování (zejména pro účely písemného vyrozumění o přijetí oznámení);
– Pracovní vztah oznamovatele ke společnosti ČSAD Brno – Černovice, a.s.;
– Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, kdy z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
– Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:
– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
– porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
– porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
· finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
· daně z příjmů právnických osob,
· předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
· ochrany spotřebitele,
· souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
· bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
· ochrany životního prostředí,
· bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
· radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
· hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
· ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
· ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
· ochrany finančních zájmů Evropské unie,
· fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, která pro společnost ČSAD Brno – Černovice, a.s., byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, či která byla nebo je se společností ČSAD Brno – Černovice, a.s. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Jedná především o:
– závislou činnost,
– službu,
– samostatnou výdělečnou činnost
– výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
– výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
– plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
– správu svěřenského fondu,
– dobrovolnickou činnost,
– odborná praxi, stáž,
– výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
– ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.
Způsob podání oznámení:

Oznámení lze podat ústně nebo písemně, popř. osobně prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Příslušná osoba:
Titul, jméno, příjmení

Telefonické spojení (ústní podání):
+420 548122— (telefonní hovory nejsou nahrávány)

E-mail (písemné podání):
whisteblowing@best-transport.cz

Poštou (písemné podání):
Listovní zásilkou zaslanou na adresu sídla společnosti:
ČSAD Brno – Černovice a.s., IČO: 463 46 775, se sídlem Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno
Obálku nutno označit „NEOTEVÍRAT, WHISTLEBLOWING“.

Osobně:
Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:
– oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
– je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Ad 2) VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Oznámení lze podat také při využití tzv. vnějšího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Vnější oznamovací systém je přístupný zde: oznamovatel.justice.cz

Po kliknutí na položku „Oznamovatel“ se objeví dvě volby určené veřejnosti, a to „Informace pro oznamovatele“ a „Chci podat oznámení – veřejnost“, obsahující zabezpečený formulář pro učinění oznámení.

UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel může učinit oznámení také jeho uveřejněním, a to výhradně v případě, kdy:
– podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému ministerstva a nebyla přijata vhodná opatření, případně nebyla posouzena důvodnost oznámení;
– má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;
– má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná osoba vyjmenovaná v zákoně vystaveni odvetným opatřením.